Kancelaria Notarialna Monika Sobczuk Tomaszów Lubelski

Szanowni Państwo, Kancelaria notarialna oferuje profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych zgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, przy zachowaniu zasad etyki zawodowej oraz z należytą starannością i dbałością o zabezpieczenie praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynności notarialne mogą powodować skutki prawne. Dzięki zdobytemu doświadczeniu gwarantuję klientom najwyższą jakość oferowanych usług, rzetelność oraz merytoryczne i indywidualne podejście do klienta.

Opłaty

Taksa notarialna

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości  z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Na koszty dokonania czynności notarialnej składa się nie tylko taksa pobierana przez notariusza, ale również podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, VAT i opłaty sądowe, które notariusz z mocy prawa pobiera i przekazuje odpowiednio właściwemu urzędowi skarbowemu i sądowi wieczystoksięgowemu.

Określenia dokładnych kosztów notarialnych wraz z należnościami podatkowymi i opłatami sądowymi jest dokonywane indywidualnie
w oparciu o przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny, wartość przedmiotu obrotu, rodzaj czynności, zgromadzoną dokumentację a także na podstawie ustaleń stron czynności notarialnej, w granicach wyznaczonych przez przepisy prawa.

 

Szczegółowe określenia całkowitych kosztów notarialnych wraz
z należnościami podatkowymi i opłatami sądowymi uzyskacie Państwo po bezpośrednim kontakcie z Kancelarią Notarialną.

Opłaty sądowe

Notariusz uzależnia sporządzenie aktu notarialnego oraz objęcie wnioskiem
o wpis w księdze wieczystej żądania dokonania w księdze wieczystej także innego wpisu związanego z czynnością notarialną, od uprzedniego uiszczenia przez wnioskodawcę należnej opłaty sądowej.

Notariusz pobiera od wnioskodawcy opłatę sądową  za wniosek o wpis
w księdze wieczystej. Wysokość opłat sądowych określona ustawowo jest stała a obowiązek zapłaty opłaty sądowej ciąży na wnioskodawcy wpisu do księgi wieczystej.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych
w sprawach cywilnych.

Wynagrodzenie notariusza, opłaty sądowe i podatki możecie Państwo uregulować w formie gotówkowej oraz bezgotówkowej - kartami płatniczymi lub przelewem na:
rachunek bieżący PLN: 77 9101 0003 2020 0001 0520 0001

Podatki

Notariusz jako płatnik na podstawie odrębnych przepisów pobiera podatki. Obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych ciąży na podatnikach tego podatku. Notariusz zobowiązany jest uzależnić dokonanie czynności notarialnej od uprzedniego zapłacenia podatku.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Notariusz obowiązany jest do pobrania należnego podatku z chwilą sporządzenia aktu notarialnego.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.

Wszelkie informacje i porady prawne zostaną Państwu udzielone przez notariusza bezpłatnie.

Zapraszamy do kontaktu

Przewiń na górę